Sunday, July 7, 2013

Poezia Creatiei


Devoþiune

Mã rog lui Dumnezeu ºi Îi cer
Lucruri pe care eu sper
Cã mã vor înalta spre El.
Chiar dacã sunt miºel
El mã înþelege ºi mã ajutã
Sã trec cu a vieþii pluta
Oceanul cel înverºunat
Ce încearcã sã mã înece în a lui pãcat.
E o minune cã
Chiar dacã
Furtuna e înverºunatã
Pluta ta rãmâne toatã
Fãrã nici o zgârieturã
De crezi în a Lui scriptura.


Iluzie sau revelaþie

Dragul meu prieten care
De mult eºti în cãutare
Azi eu am venit sã îþi scriu
Cã încã nu e prea târziu
Sã te trezeºti din rãtãcire,
ªi sã îmbrãþiºezi A Lui iubire.
Viaþa acum þi o poþi schimba
Crede în Domnia Sa.
ªtii tu oare despre cine
Eu vorbesc acum cu tine?
Hai sã încerc sã îþi amintesc.
...IIsus,Regele Ceresc.
Da,IIsus Acela care
Fãcut a vâlva între popoare
Cu a Lui învãþãturã.
Da,exact,Sfânta Scripturã.
Biblia mai precis,
Aºa a apãrut în scris...
IIsus e în voi cãci e Iubire!
ªi totuºi de ce o venire?
Simplu!...Greu pentru cel care
Nu a avut parte de iluminare.
Crede doar,frate!
ªi le vei avea pe toate.
Minuna te vei atunci tu
Când vei afla cã eºti Fiu.
Fiu al celui care
Pe lume nu are asemãnare.
Nu mai rãtãciþi!
Veniþi!
Bucuria va fi mare
Când se vor aduna atâtea popoare
ªi vor vedea pentru prima datã
Cã toþi au acelaºi Tatã.
Fraþi de atunci ei vor fi,
În veci nu se vor mai despãrþi,
Lumina de a pururi va dãinui
Aici pe aceast pãmânt.
Ce îþi mai trece acum prin gând?
Vrei sã îþi spun ºi când
Va fi aceastã minune mare
Aºteptatã cu nerãbdare?
Sa ºi întâmplat,dragul meu.
Timpul nu existã pentru Dumnezeu.


Lumânare

Azi am chef sã scriu
Chiar des cam zurliu
ªi chiar de nu vreau
Rima tot mai au
Aceste cuvinte
Crezi cã sunt sfinte?
Aparent nu prea.
"Sunt aiurea."
Aºa vei spune.
Jupâne,jupâne!
Mã subestimezi.
Te iei dupã ce vezi.
Tu nu ºtii oare
Cã e amãgire?
Asteas aparenþe.
Tu te uiþi la "zdrenþe".
Dacã eu tias spune
Aºa,pe bune,
Cã te luminez
Chiar de nu crez'.
Ia priveºte tu,
Ascultaþi sufletu'.
Acum ce îþi spune?
Spune mi,pe bune!
Þie mai luminat.
Crezi cã te am minþit?
Hai sã þi o spun drept.
Eu sunt înþelept.
Dar...ºtii tu cine
Vorbeºte acum cu tine?
Dacã tu ai ºti
Nu ai mai zãbovi.
Luminat ai fi
Pentru veºnicii.
Îþi spun cu seninãtate.
Eu îþi sunt frate.
Dar tu ºtii?
Suntem ai Cui fii?
Una cu Cine noi suntem?
Chiar de acest lucru nu îl vedem.
Îþi spun eu,frate.
Cu cel ce le a creat pe toate.
Exact.Bunul Dumnezeu.
El e Tatãl tãu.
ªi eu îþi sunt frate.
Priveºte mai bine la toate.
Priveºte ºi vei vedea
Cã toate sunt Una.
Începi sã vezi tu
Care e Adevãru'?
Dacã ochii þi am deschis
Renunþa acum la acest "vis"
În care de mult rãtãceºti.
...Acum ºtii Cine eºti.


Poem cu zmei ºi zâne

A fost odatã ca în poveºti
A fost ca niciodatã
...Nu vã speriaþi.
...Nu e ce credeþi.
E o poezie care
Nu are asemãnare.
De ce oare?
Aveþi puþinticã rãbdare.
Oare ce urmãresc eu?
Sã vã apropiu de _ _ _ _ _ _ _ _.
Aþi jucat vreodatã?
Puteþi ghici dintr o datã?
E simplu.Vrei sã ºtii?
Suntem ai sãi copii.
"Parcã era cu zmei ºi zâne!
Nu oi sta aici pânã mâine."
Rãbdare ºi vei vedea
Ce nu a vãzut nimenea.
Ce?Împãrãþia sa.
"Te pomeneºti cã ai început povestea!"
Spune mi,tu chiar asta vrei?
Nu te ai sãturat de atâþia "zmei"?
Nu þi a ajuns amãgirea "lor"?
Nu vrei lumina "zorilor"?
Lumina care te "ridicã"
ªi te apãrã de fricã.
Tu ºtii ce e frica,dragul meu.
Ea te separa de Dumnezeu.
Na cã mam scãpat ºi am spus
Soluþia la jocul de sus.
Þi am spus eu la început
Poezie ca asta nu ai mai vãzut.
Eu doar un lucru sper,
Aºa,cât de nebun par,
Taine mari þie þi am spus,
Gândeºte te la "apus".
La cel din Biblie mã refer.
Mult nu mai e ºi prefer
Sã îþi spun:fii pe fazã!
Þineþi mintea treazã!
Ca în curând vei asista...
Da,frate.Apocalipsa.
Însã nu te speria.
Curateste ti inima.
Numai aºa,frate,
Vei avea parte de libertate
În Noul Ierusalim Ceresc
Loc Sfânt,Dumnezeiesc.
Oare Cine îþi spune acum
Sã nu te abaþi din drum?
Fii cu Mine,Fiul Meu!
Fii cu Tatãl Dumnezeu!
Nu te mai îndoi!
Toþi sunteþi ai Mei copii!
Pentru cine scriu oare
Toate aceste lucruri care
Sunt menite sã vã arate
Cã voi rãtãciþi departe
De Mine,dragi copii.
De ce nu vreþi sã îmi fiþi fii?
Eu vã iubesc,ce am fãcut oare
De vam speriat aºa de tare
Ca întruna voi fugiþi de Mine...
IIsus,fratele vostru,vine
Ca sã vã aducã aminte
Cum eraþi voi înainte.
Una,dragii mei,eraþi.
Toþi dintotdeauna fraþi.
Acum sper din suflet tare
Cã aþi ieºit din amãgire
ªi Adevãrul aþi aflat.
Iubirea mea va luminat.
Iubirea din aceste cuvinte
Sã vã mai dea un dram de minte
ªi altul sã nu mai "picaþi",
Sfatul întocmai sã Mi urmaþi.
De acum înainte
Sã þineþi minte:
Eu cu voi voi fi
Nu vã voi pãrãsi
Cum Mati pãrãsit pe Mine
Voi,din al Meu "sânge".
Dar nu are importanþã.
Consideraþi cã a fost o vacanþã.
Fiþi acum doar cu Mine
ªi totul va fi bine.
Singuri veþi vedea
Mãreþia Mea.
Cu Mine alãturi veþi fi,
Ne vom veseli,
Împreunã vom finisa
Însãºi Creaþia Mea.
Chiar aºa fiva.
De o mie de ori da.
Doar Voia Mea!


Mesaj cãtre umanitate

Oricâte stele var veni,
Voi tot mai cereþi una.
Cãci strãlucirea lor nu va ajunge,
Voi preferaþi minciuna.
ªi nepãsarea vã e mare!
Cum mai puteþi privi spre soare?
Voi,doar niºte furnici...
Cam multã neruºinare!
Credeþi cã totul trece nevãzut?
Deschideþi ochii tare!
Cãci veþi vedea ce nu aþi vãzut
Când voi apãrea în zare...


Noul cânt

Prea multe cuvinte nu ar spune nimic.
Unul singur poate ar spune totul.
ªi acest cuvânt sublim e în noi.
El ne dã viaþã ºi ne face sã fim ceea ce suntem...
"ªi care e acest cuvânt?"

Iar se duc cocorii.
Unde se duc,mama?
Bine ar fi sã se întoarcã...
Iarna de ce nu stau la noi?
Reveniþi!Reveniþi!
Eh!Au plecat.Drum bun sã aveþi!


Oda

O picãturã de aº fi în marele ocean al bucuriei
M aº strecura printre stele
ªi tot te aº gãsi.
Umbra nopþii târzii cade peste noi,
Dar ce îmi pasã mie?
Împreunã vom fi pentru totdeauna.
Noapte?E trezirea ta,
ªoapte nesfârºite în amurgul dimineþii.
ªi chiar dacã stele ar cãdea
Nimic nu ne va desparte.
O adiere doar ºi totul,
Imensitatea lui infinitã,
Ar cãdea în abis.
Stinge mi suferinþa ºi înaltã mã!
Ridicã mã ºi îþi voi cânta!
Oare mai exista ceva neatins?
Joacã te cu noi!
Prinde ne în horã ta ºi împreunã
Sã zburdam fãrã limite!
Imensitate,cheamã ne!


Glas

Oh,vino!
Am nevoie de tine!
Dacã ai ºti cât te iubesc!
Întregeºte ne!
Fã ne una cu tine!
Sã fim ca la început.
Visare.


Adiere

Ascult adierea vântului ºi mã cutremur.
Uitat în imensitatea timpului aºtept.
Clipã e aproape.O simt.
Venirea ta...
De aº fi ce nu am fost...


Vals

Oceanul nestãvilit al dorinþelor mele e neputincios.
Va seca ºi se va umple din nou cu necupris.
Am atâtea dorinþe dar nu sunt ale tale.
Transformã mã!
Nu mã lasa neatins!
Salveazã mã de mine însumi!
O,cât îmi doresc!
Fii cu mine în întregime!
Ascultã mã!
Nu mã lasã în neant!
Da mi putere sã dansez!
Da mi putere sã rup barierele timpului!
O,cât îmi doresc sã fiu liber din nou!
Descãtuºeazã mã!
Rupe mi lanþurile fricii!
ªi cheamã mã în nesfârºit!


Abis

Suflarea ta ne însufleþeºte.
Fãrã tine n am fi.
Dar suntem!
Ce suntem?
Spune ne!
Spune ne sã nu ne mai fie fricã!
Fricã de tine?
De ce?
Tu,esenþa noastrã...
Noi,duºmanii tãi?
De ce?...
Nu mi ascultã nesãbuinþã!
Ascultã mi glasul inimii!
Chemarea ta...
Liniºte ºi pace...e tot ceea ce simt.
Iubire e tot ceea ce cer.
Umple mã!Umple golul sufletului meu!
Înalta mã cã sã te înalt!
...Veºnicie,venim spre tine!


Început

Soarele rãsare cu aceeaºi intensitate ca de obicei.
Tresar de fiecare datã când îi simt prezenþa.
Sunt atât de fericit de mi vine sã zbor.
Zburaþi cu mine!
E simplu.
Ascultaþi mi glasul!
Cântec de noapte fãrã sens?
Aºa îl percepeþi voi.
Oare de ce?
Întoarceþi va!
Gând fãrã sfârºit...
Adiere nebunã...
Nu vã lãsaþi cuprinºi!
Alungaþi teamã!
Eu sunt tot aici,în veºnicie!
ªi vã aºtept...


Iubire nebunã

Când mã chemi eu te ascult...
ªoapta ta îmi spune ce sã fac.
Dar cum?
Încã n o percep ºi vreau.
De ce?
De ce nu pot acum?
ªi cât îmi doresc...
Cheamã mã din nou!
Poate voi rãspunde.
Nu mã lãsa!
Te rog!
Am nevoie de tine mai mult ca oricând!
Te rog!
Atinge mã!
Transformã mã!
Fã mã ce nu am fost!
De aþi ºti...
Glasul...
Chemarea...
E în voi!
Totul e în voi!
Nu vã lãsaþi acoperiþi de negura ignoranþei!
Rupeþi lanþurile fricii!
Veniþi cu mine în necunoscut!
Acum e momentul!
Clipa aºteptatã de atâta timp...


Ce îmi pasã

Ce îmi pasã mie de nebunia lumii!
Nu mã las ademenit!
Refuz!
Refuz sã mã pierd!
Refuz sã mã inlantuiesc!
Vreau sã rup orice barierã!
Credeþi cã existã limite?
Nu existã!
Totul e infinit!
Voi sunteþi infinit!
Treziþi va cãci clipã a sosit!
El vine!
Îi aud paºii!
Ai Tãi suntem,Doamne!
Pe vecie...


Foc nestins

De aþi ºti ce e în sufletul meu!
Foc nestins...
Iubire infinitã...
Asta e el...
ªi vine...
Ferice de cei ascultãtori!
Ferice de cei curaþi!
Iubiþi!
Iubiþi!!
Iubiþi!!!
E tot ce pot sã spun!
E tot ce pot sã simt!
Ce minunat!
Inima mea...
Arde...
Focul...
Iubirea...
Iubirea nestinsa...
Esenþa vieþii...
Totul...


Poezia creaþiei

în infinit...particula...
pornirea...sensul...menirea...
ascult...tresar...trãiesc...
totul...universul...iubirea...
atunci...început...sfârºit...
din nou...visare...neant...
viaþa...nimic...totul...
univers...poezie...totul...
cântare...visare...trãire...
poezie...poezie...poezie...
în veºnicie...


Când?

Aº putea sã mut munþii!
Dar ce folos!
Focul îmi ajunge.
Crezi cã ai nevoie de mai mult?
Focul.
El a creat tot.
Din el ne am nãscut ºi el ne þine în viaþã.
Unde?
În infinit.
În infinitul necuprins.
Stele...
Foc nestins...
Viaþa universului...
Întregul...
Nebunie?
Realitate.
Realitatea ta.
Realitatea noastrã.
Una.
Asta suntem!


Val

Val intrun ocean fãrã limite...
Picãtura cade...
Schimbarea vine...
Se va produce...
Acum!
Iubire fãrã limite!
Asta veþi deveni!
Prin puterea lui!
Strãluciþi,cãci stele sunteþi!
Aºtri cereºti!
Aºtrii creaþiei!
Creaþi în infinit!
Lãsaþi fricã!
Aprindeþi focul!
Luminaþi în întuneric!
Cãci stele sunteþi!


Mesaj

Pace ºi iubire e în sufletul meu.
ªi vo dau vouã!
Primiþi o!
Fiþi fericiþi!
Radiaþi!
Schimbaþi!
Cãci sunteþi!
Iubire fãrã margini...
Iubire fãrã reguli...
Iubire!
Doar iubire!
Singura valoare!
Unicã!
Începutul ºi sfârºitul!
Totul intro imensitate de forme ºi culori!
Doar iubire!
Asta sunteþi!
Îndoiala?
De ce?
Libertate...
Pace fãrã de sfârºit...
Foc nestins...
Simþiþi.
Zburdati!
Nu existã reguli!
Nu existã limite!
Doar iubire infinitã!
Ea ne þine!
Ea e totul!
Ea suntem noi!
Ea e el!
El e în noi!
Pace ºi iubire e în sufletul meu.
ªi vo dau vouã...


Existã!

Ei spun cã nu!
Dar este!
Orice ar spune,este!
Existã chiar dacã nu vor sã priceapã!
Voi ºtiþi!
Glasul...
Chemarea...
E în inima voastrã.
Îl auziþi?
Eu da!
Arde!
El e!
Minunea minunilor!
ªi vine.
Nu vati sãturat?
Nu vreþi sã fiþi liberi?
Glasul...
Chemarea...
Iubirea!
Ea e rãspunsul la tot ºi toate!
Ea e cheia la ce nu a fost deschis încã!
ªi ºtiu...
ªi strig...
Ascultaþi mi glasul...
E acolo...
În voi...
Lãsaþi l!
Eliberaþi l!
Cãci el e tot!
Tot!
A fost ºi va fi!
Tot...


Necuprins

Necuprinsul mã cheamã.
ªi vreau sã fiu cu el.
Am aºteptat atât...
Dar a meritat...
Aº vrea atât de mult sã spun!
Sã spun în gura mare!
Dar nu aþi înþelege.
Mulþi nu aþi înþelege...
ªi vreau atât de mult!
Dar nu pot încã.
Încã sunt reguli.
Dar nu pentru mult timp...
El va rupe regulile!
ªi voi puteþi!
Aveþi puterea Lui!
Puterea iubirii!
Cea mai mare putere din univers!
Ea pune totul în miºcare!
Credeþi cã ar fi ceva fãrã ea?
Ea e tot!
Nu uitaþi!Imn celui fãrã sfârºit,chemare

Imensitate nebãnuita...
Cânt fãrã sfârºit...
Creaþia...
Densitate infinitã...
Murmur feeric...
Creaþia...
ªi acum mã întreb...
Cine?
ªi rãspuns gãsesc în mine.
Rãu nestãvilit...
Izvor fãrã sfârºit...
Creaþia...
Cel dintru început...
Mãreþie...
Grandoare...
Infinit...
Descãtuºeazã ne!
Umple ne!
Fã ne una cu tine!
Înalta ne sã te simþim!
Ridicã ne din negura nesãbuinþei noastre!
Inceputule,arata ne!
Fã ne ce eºti!
Trezeºte te în noi acum!


...

De ar fi sã fie ce a fost
Nu ar fi ce e acum.
Poezie cu o mie de fete.
El...


Apel

Calm al mãrilor deschise
Vino peste noi,invaluieste ne!
Deschide ce noi am închis cândva!
Da ne libertatea ce noi ne am luat o!
Atinge ne cu caldurati nebãnuita!
Avem amar,tristeþe am chemat
Dar acum cãutam ce am pierdut.
Vânt necuprins,ia ne!
Du ne la porþile de odinioarã!
Redã ne avântul de altãdatã!
Aprinde ce noi am stins!
Suntem,chiar dacã am uitat!
Suntem ºi vom rãmâne infinit!


Gânduri

Dacã aº putea liber sã fiu
Lumea aceasta în iubire aº preface o.
Neînþeles mã simt intrun decor strãin.
Valuri de iubire aº revarsã,
Intrun izvor mas transforma,
Însãºi viaþa mea aº da,
Un zâmbet sã vãd pe faþa ta,
Aceluia care eºti parte din mine,
Eu,cel ce sunt una cu tine...
Inima îmi zburda ºi îmi arde.
Foc nestãvilit din infinit.

De mati lasa sã mã revãrs!
Aº vrea atât de mult!
Aº vrea direct sã ne vorbim
ªi nu dupã cuvinte sã ne ascundem.
Visare,chemare,dorinþa...

Adu mã în prezenþa ta
ªi ajuta mã sã arãt ce poþi!
Ocean fã mã ºi revarsa mã!
Cuprindei pe toþi ºi ajutai sã înþeleagã
Cã iubirea ta nu ucide
Ci dã libertate!

...Transformã tristeþea mea în bucurie!Dacã aþi ºti...

Negura va cuprinde dacã nu o stãviliþi
ªi va îndepãrteazã de ce e sfânt în voi.
Nu aþi iubi deloc dacã cineva nu vãr fi învãþat întâi.
Secretul universului îl cunoaºteþi ºi voi îl cãutaþi în iluzie.
Aveþi totul la dispoziþie dar vã e fricã.
Vã e fricã deoarece credeþi cã ar fi prea simplu.
Întrebare:prea simplu pentru ce?
Ai totul ºi totuºi te mulþumeºti cu nimic.
Te mulþumeºti cu imaginea ta falsã.
Ce are valoare mai mare?
Un vis sau adevãrul?
Spune mi cine eºti nu cine crezi cã eºti.
Priveºte întotdeauna în spatele lucrurilor.
Ce e mai important ambalajul sau conþinutul?
Perfecþiunea existã,nu o mai inventa!

Acesta este glasul meu...
Ascultã l dacã ºtii...

Nu arunca ce nu e al tãu unde nu trebuie.
Preþuieºte comoara ce þi o dau.
Nu o cheltui pe nimicuri.
Eºti asemeni mie.
Eu nu sunt risipitor.
Cheamã mã dacã ai nevoie dar nu mã irosi.
Sunt precum aurul.
Fii un meºter iscusit.
Fericire cauþi dar uiþi cã eu sunt fericirea.
Eu sunt infinit.
Încearcã sã nu te mulþumeºti cu lucruri trecãtoare.
Fii înþelept ca mine nu nesãbuit.
Înþeleptul e mai puternic decât viteazul.
Asta doar dacã viteazul nu e ºi înþelept.
Cunoaºterea e nimic fãrã iubire ºi nebunie pentru cel nepregãtit sã o
afle.
Eu sunt ce tu ai uitat cã eºti.
Eu sunt simplu.
Tu încerci sã mã complici.
Îmi dai definiþii ºi pe urma crezi cã sunt definiþiile tale.
Uiþi ºi ce ai încercat sã defineºti.
Uitã definiþiile ºi nu mã uita pe mine.
De ce nu înþelegi cã nu mã poþi defini?
Poþi defini infinitul?
Timp este ºi va fi.
Eu sunt tot aici ºi pretutindeni.
Te chem în fiecare clipã.
Vei veni...
Te vei trezi intro zi.
Te poþi trezi ºi acum.
Uitã te puþin în jur.
Uitã te bine!
Acum priveºte în inima ta.
Simte mã ºi minuneazã te!

Sunt grandios...
Suntem grandioºi...
Suntem o echipã excelentã.
Îþi vine sã crezi cã tu ai creat tot ce percepi?
Ai încredere în mine.
Ai încredere în tine.
Eu sunt cel ce sunt.
Eu sunt.
Fãrã definiþii ºi fãrã limite.

crezi ºi fii cu mine!

Lucruri minunate ne aºteaptã.
Lasã i pe cei ce se îndoiesc.
Ei pierd nu tu!
De ce sã fii sclav când eºti liber?
De ce sã fii slab când eºti atotputernic?
Doar urmeazati inima.

Tu nu eºti ambalajul....
ªi acum ce mai aºtepþi?


Iartã mã

Iartã mi nesãbuinþã!
Nu mã lasã în neant!
Am nevoie de tine!
Nu sunt singurul...
ªtiu cã sunt încãpãþânat ºi nerãbdãtor
Dar trebuie sã aºtept.
Toate la timpul lor.
Tu ºtii cum e bine.
Tu eºti liniºtea mea.
Tu eºti alinarea mea.
Întotdeauna mã salvezi.
Nu mai pãrãsit niciodatã.
ªi acesta e motivul pentru care te voi iubi mereu.
ªi în încãpãþânarea mea te voi iubi.
Mereu!
Tu mã þii.
Altfel nas reuºi.

Dacã aº putea...
Dacã ar ºti...Pentru infinit

Atât de mult îmi placi...
Cuvintele sunt inutile.
Oare sar putea scrie o poezie fãrã cuvinte?
Eu cred cã da.
Nai nevoie de cuvinte ca sã scrii ce este scris.
Citeºti ºi vrei sã fii impresionat...
Dar ce te impresioneazã de fapt?
Crezi cã sunt cumva cuvintele?
Crezi cã ai nevoie de cuvinte alese ºi puse intro anumitã ordine?
Crezi cã aceasta poezie e fãrã valoare?
Gândeºte te bine înainte sã judeci.
Pânã acum o sã zici cã nam spus nimic.
Cã doar am bãtut câmpii.
Eu spun cã am spus totul.
Aceasta poezie e o capodoperã.
E la fel de valoroasã ca oricare alta.
De ce?
Pentru cã te face fericit.
Cu cât citeºti mai mult din ea cu atât eºti mai fericit.
De ce?
Pentru cã e izvorâtã din perfecþiune.
Da.
Aceasta poezie e perfectã.
Care e secretul ei?


Adoraþie

Te iubesc!
Te iubesc cu toatã fiinþa mea!
Eºti tot ce am!
Eºti tot!
Fãrã tine nas fi!
Dar sunt ºi asta mã face fericit.
Grandoare...
Mãreþie...
Splendoare...
De aº putea sã te exprim în cuvinte!
Dar eºti prea mare pentru lucruri atât de neînsemnate!
Nu poþi sã pui nesfârºitul în cuvinte!
...ªi totuºi poþi!
Iubire!
În acest cuvânt se afla tot!
Cosmosul însuºi e în acest cuvânt!
Cum aº putea sã cred cã e atât de simplu?
ªi totuºi este!
Cu un cuvânt sã spui tot...
Cum reuºeºti?
Cum poþi fi atât de minunat?
O sã înþelegem vreodatã?
Sau mã înºel.
Eºti un miracol!
Eºti ce eu încerc sã exprim acum!
Eºti tu...
Mã uimeºti în fiecare clipã!
Mã faci sã tresalt!
ªi când nu mã aºtept rãsãri în mine ºi îmi bucuri fiinþã!
Tu...
Doar tu...
Doar tu....Simplitate

Mulþi cred cã Dumnezeu e complicat.
Mulþi nu cred cã Dumnezeu existã.
Cine e Dumnezeu?
Ce e Dumnezeu?
"
 Eu nam definiþie.
 Cel puþin nu una raþionalã.
 Eu sunt ºi atât.
 Ce ai vrea mai mult.
 Bucura te de Mine aºa cum sunt.
 Simte Mã cu toatã fiinþa cãci Eu sunt însãºi viaþa ta.
 IUBIRE!
 Mã gãseºti în acest cuvânt.
 Poate mai doreºti ºi altele:
 IIsus,Dumnezeu,pace,liniºte,armonie,smerenie,altruism,dãruire,
 bunãtate.
 Poþi sã mai adaugi ºi altele dar sã fie din Iubirea Mea ce e
 perfecþiune ºi e Adevãrul.
 ªi uite aºa Eu,care sunt atât de complicat,
 Mam dezvãluit þie în  câteva cuvinte,mai precis intrun singur cuvânt.
 Învaþa sã iubeºti,fiul Meu,ºi toate þi se vor deschide!
 E atât de simplu!
 Eu sunt simplu!
 Tu Mai complicat ºi încerci sã Mã complici la infinit.
 Eu te aºtept tot aici sã te întorci la Mine.
 Tu mã crezi departe dar Eu sunt mai aproape decât crezi.
 Cât de aproape aº putea sã fiu?
 Eu te mângâi ºi în acest moment.
 Crezi cã aº putea sã stau departe de tine?
 Nu sunt un pãrinte neglijent.
 Îþi urmãresc fiecare pas.
 Te sfãtuiesc tot timpul numai cã în general eºti prea preocupat de  alte  lucruri ca sã Mã auzi.
 Unde crezi cã aº putea fi?
 Unde Mã ascund de nu Mã vezi?
 Poate nu mai vrei sã Mã vezi?
 Þi am greºit cumva?
 Crezi cã te am pãrãsit?
 Rãspunsul e în tine.
"


În aºteptarea ta

Abis...reîntoarcere la origini.
Fiorul veºniciei te cuprinde.
Dacã...ºoaptã...
Ascultã þi ºoaptã din inima ta.
Acum o voi aprinde.
O simþi?
Îl simþi?
Focul viu...nemurire.
Focul veºniciei.
Tãcere...pace infinitã...
Fii fericit!
Te ai întâlnit cu Dumnezeu!


Deschide!

Deschide poarta inimii tale
ªi lasa sã pãtrundã infinitul.
Vei descoperi cheia ce demult ai pierduto.
Te vei regãsi ºi vei afla cine eºti.
Poate îþi va fi fricã deºi nai motive.
Frica tea fãcut sã uiþi cine eºti.
Dar cine eºti de fapt?
Dumnezeu tea creat dupã chipul ºi asemãnarea Lui.
Dumnezeu a creat.
Din ce a creat?
Crezi cã la început mai exista ceva în afarã de El?
Dumnezeu a creat din El însuºi.
Dacã a creat din El însuºi atunci ºi ce a creat e tot El.
Începi sã vezi Adevãrul?
Eºti Dumnezeu Însuºi chiar dacã nu prea realizezi acest lucru.
Noi suntem manifestarea lui Dumnezeu.
Noi suntem miliarde de Dumnezei care au uitat Originea lor,
Au uitat cã au fost cândva Unul.
Noi suntem Copiii lui Dumnezeu care au venit pe pãmânt sã se joace cu
materia din care ne am fãcut atâtea "jucãrii",dar la un moment dat am
uitat cã suntem fraþi pentru cã au început sã ne placã prea mult
"jucãriile" ºi am început sã ne batem de la ele.
Acesta e Adevãrul,pentru cei care vor sã asculte.
E timpul sã ne amintim cã suntem fraþi ºi sã ducem la bun sfârºit
misiunea pentru care am venit.
Treziþi va,fraþilor!
Vremea a sosit!
IIsus vine!
ªi odatã cu El lumea cea nouã!Povestea se numeºte Energia Vieþii...

A fost odatã ceva care mai existã ºi acum.ªi acel ceva sã hotãrât sã
prindã viaþã.ªi a prins prin puterea dorinþei.Însã nu sã mulþumit cu
atât.A vrut sã nu fie singurul care are viaþã.A vrut sã împãrtãºeascã
viaþa cu cineva.ªi aºa a apãrut altceva din cevaul iniþial.ªi acest
altceva era materia.Viaþa a creat materia(nonviaþa).Care e rostul
materiei?Materia se poate divide,viaþa nu.Dacã viaþa însufleþeºte
materia ºi materia se divide atunci ºi viaþa va fi divizatã,împãrþitã
în picãturi mai mici.Deci rostul materiei este divizarea vieþii,
energiei primordiale.Ce înseamnã de fapt aceastã divizare?Naºtere.
Creare de fii ai vieþii.Numai cã aceºti fii trebuie aduºi la stadiul
de conºtientizare a ceea ce sunt.Cât timp valul materiei îi acoperã ei
nu ºtiu cine sunt.Printrun proces îndelung de evoluþie,pendulare între
starea de izolare(îmbrãcare în materie) ºi revenire în starea de uniune
totalã,intrun final ajung la conºtientizarea a ceea ce sunt,o frânturã
de viaþã(energie) ºi în acelaºi timp întregul care e viaþã în
totalitatea ei.Aceasta e povestea Universului,poate cea mai scurtã ºi
mai accesibilã variantã.Te regãseºti?Ai idee ce încerc sã îþi comunic?
Acest adevãr îl ºtii.E inlauntul fiinþei tale.ªtiai acest lucru de la
început,dar þi lai ascuns de tine însuþi pentru a til dezvãlui acum.
Încã nai înþeles?Nu exiºti decât TU?Sau mai precis,NU EXIST DECÂT EU.
Eu sunt cel ce sunt.ªi atât.Bucura te!Îmbrãþiºeazã Mã dacã poþi acum.
Sunt însãºi esenþa ta,motivul pentru care trãieºti.Nu Mã recunoºti?Sper
cã nu dai importanþã acestor cuvinte.Sper cã nu eºti prins acum în procese
mentale complicate încercând sã le înþelegi.Nu e nimic de înþeles.Eu sunt
simplu.Îmi croiesc drum spre inima ta.Acolo e singurul loc unde mã poþi
gãsi.Ai înþeles?EU SUNT VIAÞA.Eu sunt viaþa ta.E interesant nu?Felul cum
îþi vorbesc...Nu îþi par familiar?Cum aº putea sã nu îþi fiu familiar?Nu Eu
te am creat?Nu Eu þi am dat viaþã pânã în acest moment?Energia vieþii...
Ai vrea mai mult.ªi Eu vreau mai mult.Ai idee ce deþii în acest moment?
Dacã simþi Focul Viu atunci Mã ai pe Mine.ªi unii cred cã e atât de
complicat sã Mã primeascã.
Eu sunt acelaºi ieri ºi azi ºi mâine.
Nu Mã schimb.
Fiþi asemeni Mie.
E tot ce vã cer.
Fiþi Eu:Pace,luminã ºi iubire!Inexistenþa(iluzia)

Ce eºti?
Eºti ce crezi cã nu eºti.
Dacã ai ºti ai fi.
Ce ai fi?
Infinitul.


A fi

A fi înseamnã a ºti.
A ºti înseamnã întâi a cunoaºte.
Când cunoºti eºti în Adevãr ºi exiºti cu adevãrat.


Raþiunea

Raþiunea e iluzie dacã nu e în slujba sufletului.


Mãrgãritar

Imaculat.Curat.Luminat.
Aºa sã îþi fie sufletul.
Lacrimã e curatã.
Ce legãturã este între suflet ºi lacrima?
Lacrimã curãþã sufletul.
Ceva curat curãþeºte.
Ceva murdar murdãreºte.
Lacrimã e izvorâtã din iubire?
De ce plâng oamenii?


Zori de zi

Apun acum când e puþin.
Rãsar din nou când iarãºi vin.
ªi voi rãsãri la infinit
Atâta vreme cât
Mai este o speranþã,
Mai e o licãrire...
Voi face o trezire
Pânã acum nemaivãzutã.
Treziþi vã voi cei care
Doriþi iluminare.
Eu vin cu lumea nouã
Sa vo dãruiesc vouã.
Fraþii mei,de aþi ºti
Minunea ce va veni
Nu aþi stã acum cu mâna în sân.
ªtiþi cã mai e puþin?


Întrebarea mea

Mã tot întreb de ce oare
Scriu cu atâta înverºunare
Despre lucruri care
Sunt atât de înãlþãtoare?
Cine sunt eu?
Mã întreb mereu.
Mi sã spus,...intuiesc
Dar mã tem sã nu greºesc.
Pot fi eu oare
Cel ce nu are asemãnare?
Prefer sã las timpul
Sã clarifice totul.
Deocamdatã el e acolo
ªi acolo va rãmâne.
Poate se trezeºte mâine
...Poate eu voi fi acela.
Mâine poate fi ºi pentru tine
Asta sã nu uiþi creºtine.


Capodopera

În zãrea depãrtatã se aprind scânteieri nebune.
Triluri nesfârºite în orizonturi noi.
Boarea înmiresmata cu parfumul infinitului
Aºterne armonia doritã de întregul univers.
ªi când totul pare fãrã asemãnare
Aºa ºi este pentru cã,
Da,
Întradevãr capodopera
Sa desãvârºit prin ea însãºi.
Ea sã revelat ei ºi sã minunat de minunãþia ei.
Asta sã întâmplat în viitorul apropiat.
Nu e minunat?


Ea

Cãldura aceea interioarã
Te tot întrebi ce e.
Mergi ºi o simþi ºi e înãlþãtoare.
Preþuieºte o dar doar pe ea
Pentru cã e singura valoare.
Ea a dat naºtere ºi celorlalte valori.
Dacã nu ar fi fost ea la început
Acum nu ar mai fi fost nimic.
Dar este.
Nu uita cã ea le genereazã pe toate celelalte.
Ea,viaþa însãºi.
Sã nu uiþi!
Cine e ea?
El.
Cine e el?
Ea.
Cea din inima ta.


Furtuna

Furtuna vreþi?
Furtuna veþi avea.
ªi nu va scãpa nimenea,
Doar cei înþelepþi.
Ei vor ºti
Cã prevesteºte ce va veni.
ªi ce va fi oare?
Nu va ajuns atâta suferinþã?
E timpul pentru cãinþã.
De ce sunteþi neascultãtori?
Nu vreþi ai mei zori?
Ei vor veni oricât vati împotrivi...


Întrebare

Ce rãu þi am fãcut eu oare
De mã respingi cu atâta înverºunare?


O scriere

Nu va fi o scriere oarecare.
Va fi ceva cum nu sã mai vãzut.
Ascultã,popor,ºi te minuneazã!
Eu vin astãzi.
Eu vin în aceastã clipã.
Numai sã vrei.
Crede ºi voi veni.
Cine sunt?
Are importanþã?
În adâncul fiinþei tale Mã cunoºti.
Sufletul tãu Mã ºtie cãci Eu iam dat fiinþã.
Acum ºtii?
Acum crezi?
Minuneazã te,fiul Meu!
Bucura te cã Mai regãsit!


Imn lui Mesia,strigare,speranþã

Slavã Celui dintru Început!
Slavã Lui!
Slavã Lui!
Lumina noastrã.
Lumina Pãmântului.
Lumina din Luminã.
Nu am cuvinte în faþa Ta.
Cuvintele nu pot exprima Mãreþia Ta.
ªi totuºi eºti ca noi.
Lumina din Luminã.
Dumnezeu adevãrat din Dumnezeu adevãrat.
Înalta ne spre Tine!
Ajutã ne sã fim ca Tine!
Nu ne lasã în întunericul nesãbuinþei noastre!
...ªi totuºi totul e perfect.
...ªi nesãbuinþa noastrã e perfectã.
...Ne vom trezi!
...Curând.Ce e clipã?

"Ce e timpul?" întreabã muritorii.
Dacã ºtii cine eºti nu îþi pui asemenea întrebãri.
De ce?
Pentru cã timpul existã doar pentru cei ce cred
cã au un început ºi un sfârºit.
Clipã e eternul acum.
Eu sunt ºi atât.
Nimic mai mult.În prezenþa ta

Mã topesc în tine.
Vãd neinsemnatatea ºi totodatã mãreþia mea.
Mã stâng în tine ºi renasc.
Sunt eu una cu infinitul?
O întrebare nebunã...sau nu?
Eºti,
Exiºti,
Chiar dacã ai sau nu ai rãspuns la aceastã întrebare
ªi ãsta e singurul lucru ce conteazã.


Infinitul

Nu voi încerca sã definesc ce nu poate fi definit.
Definiþia în sine e o limitare.
Ori infinitul nu are limite.
Infinitul e totul.
Totul suntem noi.
Noi suntem infinitul.
Infinitul nu poate fi definit.
Noi de ce ne dãm definiþii?
Oare nu ne amãgim?Imn spre înãlþarea ta

Eºti necuprinsul ºi mã minunez de a ta strãlucire.
Eºti mângâierea dulce a razelor de soare.
ªi în mãreþia ta te joci cu noi.
Ne jucãm dea vati ascunselea.
Interesant e ca noi te cãutam întotdeauna.
E un joc.
Viaþa e doar un joc.
Dar în final te gãsim.
ªi ce final fericit!


Imn þie

Dacã aº sta sã mãsor...
Oare?Chiar eºti?ªi nu am ºtiut...
De atâta timp...
ªi eºti acolo?
ªi acolo?
Chiar tu eºti?
Chiar eºti în toate?
Albastrul cerului ascunde mãreþia ta.
Floarea face acelaºi lucru.
ªi copacul,de asemenea?
ªi noi?
Te ascunzi ºi în noi...
Unde?
Eu vreau sã te gãsesc!
Unde eºti?

...

Am stat puþin ºi te am vãzut.
Nu eºti cum mã aºteptam.
Credeam cã eºti altfel...
Dar eºti minunat!
ªi totuºi cum faci?
Cum reuºeºti?
Totul viaza,totul se miºcã,totul e tot!
Cum?
"Rãbdare!" spui pentru a nu ºtiu câta oarã.
Important e cã te am gãsit!
Doamne,cât eºti de minunat!Cãrare

Când crezi cã ºtii totul nu ºtii nimic.
Crezi cã poþi sã îl ºtii?
Poþi pune infinitul intro minte de om?
Vezi sã nu rãtãceºti.
Vezi sã nu fi ajuns sã crezi cã eºti mai mare decât el.
Poþi fi tu mai mare decât tine însuþi?
Eºti pe o cãrare bunã?
ªtii încotro mergi?
Aceasta e vocea tãcerii care se aprinde în oricine o ascultã.
E vocea mea ºi a ta.
Existã o altã voce?
Existã mai multe voci?...
Alege cãrarea cu grijã,cãci nu toate cãrãrile duc la mine.
Eu tio voi arãta când va veni timpul.Întrebare?

Ai avut vreodatã impresia cã Dumnezeu îþi vorbeºte?
E un mare înþelept...
ªtii cã vorbeºte?
ªtii cã vorbeºte neîncetat?
ªtii cã vorbeºte prin orice,de la pasãrea de pe cer
pânã la cerºetorul de la colþul strãzii?
Poþi sã crezi cã sfatul mamei tale poate fi al Lui?
Da,aºa e El.
Se joacã cu noi.
E un bãtrân jucãuº.
Hai sã ne jucãm ºi noi cu El!
Haideþi sã ne jucãm împreunã!
Aþi uitat sã vã jucaþi?
Sunteþi prea "mãturi" ca sã o mai faceþi?
"Cum sã mã joc cu atâtea griji pe cap?" o sã ziceþi.
Dar e un joc!
Viaþa e un joc!
De ce îl luaþi atât de în serios?
Eu nu vã înþeleg!
Oameni buni,treziþi va!
Fiþi fericiþi!
Ce vã lipseºte?


Autorul vorbeºte

Poezia mea e simplã.
Poezia mea e poezia creaþiei.
ªi de aceea e simplã.
Simplitatea mea e simplitatea Lui.
ªi Cine e El?
Asta am încercat sã exprim în cuvinte.
Oare cât am reuºit?
Sunt eu oare mulþumit?

Mare rãspundere îþi asumi
Sã vorbeºti de a Lui culmi.
Versuri sunt ºi vor mai fi.
Mare e taina inimii!
ªi acum întrebare:
Dumnezeu a creat lumea în versuri?


(La o orã de studiul materialelor)

Dacã aþi ºti...aþi zbura.
Nu aveþi nevoie de aripi.
Dacã aþi simþi...aþi fi liberi.
Dar oare ºtiþi cã sunteþi ca niºte sclavi?

Ocean sunt ºi mã revãrs.
Deschideþi inima ºi pãtrunde în lumea mea,
O lume fãrã de restricþii,
O lume fãrã de bariere.
Nu eºti tentat?
Nu te atrage?
Înþelegi mesajul meu?
Ai idee despre ce îþi vorbesc?
Nu þi se pare cã un voal se ridicã?
...
Începi sã vezi prin ochii mei?
Nu e minunat?
Nu sunt minunat?
Fii fericit cã mai gãsit!
De acum vom fi împreunã.
Voi fi prietenul tãu de nãdejde.
Te voi însoþi pretutindeni
ªi nu te voi pãrãsi în veci.
Încrede te în mine ºi vei afla cine eºti!
Mã voi revela þie.
Cine sunt?
ªtii!
ªtii mai bine decât crezi.
Rãspunsul e în inima ta.

Dacã cuvintele ar putea spune mai mult...
Adevãrul þi se dezvãluie singur.
Sunt ce tu ai uitat cã eºti.
Deschide mi usa ºi îþi voi aminti!
Poþi crede cã suntem una?
...
...
...
...
...
...
...
Sunt dumnezeul din tine
Acesta e titlul poeziei.Poezie îndrãzneaþã

Dumnezeu în cuvinte.
Asta fac.
Dumnezeu e ºi în aceste cuvinte.
Poþi sã crezi?
Ia încearcã.
Iubirea mea acum tio dãruiesc þie.
Simþi fericirea mea?
Dacã da atunci pãstreazã o cu orice preþ.
Nu existã nimic mai de preþ decât ce îþi dau acum.
Mã dãruiesc þie în fiecare clipã.
Altfel nu ai trãi.
Nu ai existã!
Eu sunt viaþa.
Viaþa eºti ºi tu.
Ce e viaþa?
E fiorul ce te pãtrunde acum când eu mã revelez þie.
Observi cã sunt viu?
Cuvintele acestea sunt vii,dar numai pentru cã eu le dau viaþa.
"Cine eºti tu?" o sã zici dar rãspunsul îl ai deja.
Îþi vine atât de greu sã crezi cã sunt un Dumnezeu viu.
De ce nu aº putea sã îþi vorbesc prin aceastã poezie?
Ce mã împiedica?
Frica ta.


În cãutarea ta

Oare e chiar atât de greu sã te gãsim?
Suntem în cãutarea fericirii ºi fericirea e în noi.
Raþiunea...de nu ar fi ea...
De nu ar fi ea egoistã.
Cine eºti?
Te ai întrebat vreodatã?
ªi dacã da,ce rãspuns þi ai dat?
Eºti ce eºti nu ce raþionezi cã eºti.
Numai Dumnezeu þi ar putea spune cine eºti.
ªi îþi ºi spune în fiecare clipã.
Numai cã eºti prea preocupat de nimicurile tale trecãtoare ca sã Îi dai importanþã.
Poþi sã crezi cã ai ales sã ignori ce e mai important?
Trãieºti.
Dar nu ºtii prin ce minune se întâmpla acest lucru.
Nu eºti nici mãcar curios?
Oare ce se ascunde în spatele totului?
Sã vã spun?
Iubirea.


Dezvãluire

Infinitul e Iubirea.
Iubirea e El.
ªi El e Dumnezeu.


Rãspuns la noul cânt

Orizonturi noi intro mare a trecutului:o definiþie a prezentului...
Noul ºi vechiul împreunã:principiul evoluþiei:secretul creaþiei.
Vechiul în slujba noului:perfecþiune.
Densitãþi diferite dar aceeaºi esenþã...

Iubire fãrã margini e tot ce existã.
Iubirea e singurul adevãr.


Dacã aþi ºti...

Negura va cuprinde dacã nu o stãviliþi
ªi va îndepãrteazã de ce e sfânt în voi.
Nu aþi iubi deloc dacã cineva nu vãr fi învãþat întâi.
Secretul universului îl cunoaºteþi ºi voi îl cãutaþi în iluzie.
Aveþi totul la dispoziþie dar vã e fricã.
Vã e fricã deoarece credeþi cã ar fi prea simplu.
Întrebare:prea simplu pentru ce?
Ai totul ºi totuºi te mulþumeºti cu nimic.
Te mulþumeºti cu imaginea ta falsã.
Ce are valoare mai mare?
Un vis sau adevãrul?
Spune mi cine eºti nu cine crezi cã eºti.
Priveºte întotdeauna în spatele lucrurilor.
Ce e mai important ambalajul sau conþinutul?
Perfecþiunea existã,nu o mai inventa!
Acesta este glasul meu...
Ascultã l dacã ºtii...
Nu arunca ce nu e al tãu unde nu trebuie.
Preþuieºte comoara ce tio dau.
Nu o cheltui pe nimicuri.
Eºti asemeni mie.
Eu nu sunt risipitor.
Cheamã mã dacã ai nevoie dar nu mã irosi.
Sunt precum aurul.
Fii un meºter iscusit.
Fericire cauþi dar uiþi cã eu sunt fericirea.
Eu sunt infinit.
Nu te mulþumi cu lucruri trecãtoare.
Fii înþelept ca mine nu nesãbuit.
Înþeleptul e mai puternic decât viteazul.
Asta doar dacã viteazul nu e ºi înþelept.
Cunoaºterea e nimic fãrã iubire ºi nebunie pentru cel nepregãtit sã o
afle.
Eu sunt ce tu ai uitat cã eºti.
Eu sunt simplu.Tu încerci sã mã complici.
Îmi dai definiþii ºi pe urma crezi cã sunt definiþiile tale.
Uiþi ºi ce ai încercat sã defineºti.
Uitã definiþiile ºi nu mã uita pe mine.
De ce nu înþelegi cã nu mã poþi defini?
Poþi defini infinitul?
Timp este ºi va fi.
Eu sunt tot aici ºi pretutindeni.
Te chem în fiecare clipã.
Vei veni.Te vei trezi intro zi.
Te poþi trezi ºi acum.
Uitã te puþin în jur.
Uitã te bine!
Acum priveºte în inima ta.
Simte mã ºi minuneazã te!
Nu sunt grandios?
Nu suntem grandioºi?
Nu suntem o echipã excelentã?
Îþi vine sã crezi cã tu ai creat tot ce percepi?
Ai încredere în mine.
Ai încredere în tine.
Eu sunt cel ce sunt.
Eu sunt.
Fãrã definiþii ºi fãrã limite.
Dacã crezi atunci fii cu mine.
Lucruri minunate ne aºteaptã.
Lãsai pe cei ce se îndoiesc.
Ei pierd nu tu!
De ce sã fii sclav când eºti liber?
De ce sã fii slab când eºti atotputernic?
Doar urmeazati inima.
Tu nu eºti ambalajul.
ªi acum ce mai aºtepþi?Raþiunea de a fi

"A fi".
O întrebare fãrã rãspuns?
Ce înseamnã "a fi"?
A fi înseamnã a exista.
A exista înseamnã a trãi.
A trãi înseamnã a fi Viaþa Însãºi.
ªi Viaþa Însãºi Cine e?
Rãspunsul e în tine.
Îl simþi?
Se aprinde acum acolo.
Realizezi?
Cine eºti?
Raþiunea de a fi
Sau
Cine EªTI.


Ecou

Ecou peste timp.
Asta eºti.
ªi noi plutim pe el.
Unde ne duci?


Steaua noastrã

Am prins în mânã o stea.
Dar am lasato sã zboare.
Vom prinde o din nou la urmãtorul rãsãrit.
Atunci va fi a noastrã
Pentru totdeauna.


Eºti acelaºi

Oricâte forme þi aº da în esenþã eºti neschimbat.
ªi neschimbat vei rãmâne în veci.
ªi acum încerc sã îþi dau formã.
ªi chiar reuºesc.
Cel ce nu te identifica cu formã te gãseºte.
Te gãseºte ºi în aceste rânduri reci.
Viaþa eºti tu ºi viaþa dai ºi acestor cuvinte.
Viaþa pentru cei ce vor sã trãiascã cu adevãrat...
Tu,cel ce citeºti,eºti viu sau mort?


Sclipire

De aº fi ce sunt aº fi viaþa.
ªi nu aº mai avea nevoie de nimic.


Dialog cu infinitul

Te am exprimat în zeci de feluri
Sperând cã ei sã înþeleagã
Ce nici eu nu înþeleg pe deplin.
Cine eºti?Ce eºti?Cum eºti?
Întrebãrile omului nebun.
Trece mã dincolo de raþiune
Ca sã nu mã împiedic în cuvinte!
Nu îmi spui nimic.
ªi totuºi viezi în mine.
Ce forþã nebãnuita eºti?
Tãcut,ca un înþelept ce eºti,îþi faci lucrarea.
Te ascunzi de noi în noi.
Eºti umbra noastrã.
Sublimul ascuns...
Când vom putea sã te înþelegem?
"Rãbdare!" spui de undeva.
Curând toate se vor afla
ªi copleºiþi de prezenþa ta
Vom învia aºa cum trebuia
Sã se întâmple cândva.
Dar ce e timpul?
Praf în vânt.
Am fost ce suntem ºi suntem ce vom fi
...Infinit...Obsesie?

Amurg în nesfârºit...
Încã nu a venit.
Însã e aproape.


Divinitate muta

Cãutare în imensitate.
Imensitate în cãutare.
Joc nesfârºit.
Sine revelat sinelui.


Poem închinat Soarelui

Raza ta...nu am cuvinte
Sã descriu ce dinainte
De noi toþi ai fost
ªi la toþi ne ai dat un rost.
Strãlucirea ta...nu mai ºtiu
Cum aº putea sã te descriu
Pentru cã ei sã înþeleagã
Cã nu mai e timp de saga.
În mãreþia ta,blândeþea ta...ne ai spus
Cã vom avea parte de un apus
Dar numai pentru cei
Prea orbi sã vadã în ei
Lumina cea adevãratã
Odatã nouã dãruitã
De tine,Soare drag.
Tu încã ne aºtepþi în prag...


Întrebãri?

"Imensitate" e un cuvânt ce poate exprimã mult?
Ce înseamnã mult?
Existã puþin?
"Imensitate" poate exprima infinitul?
Ce e infinitul?
Poþi asemui infinitul cu iubirea?
Poþi...
ªi este...


Esenþa

Liber ca pasãrea în zbor vreau sã fiu...
Ce mã opreºte?
Fricã...
Ce e fricã?
Neîncredere în creatorul tãu...
Lipsa viziunii de ansamblu...
Credinþa cã ºtii destule ºi te descurci de unul singur...
Îngâmfare...
Ignoranþa...
Renegare...
Sunt paºii cãtre întuneric.
Dar de unde a apãrut îndoialã?
Întrebãri complicate pentru o minte de om...
ªi totuºi intro zi gãseºti rãspunsurile...
Cautã!
Rãspunsul e în tine.


Divinul

Totul e simplu pentru cã cel ce la creat e simplu.
Fii simplu ºi eºti asemeni lui.
Fii asemeni lui ºi vei fi fericit.
Fericirea înseamnã comuniune cu întregul.
Nu te amãgi!
Fii ceea ce eºti,
nici mai mult,
nici mai puþin.
ªi ce ai putea fi dacã nu iubire?


Despre...

Cine a inventat poezia?
A inventat ºi reguli atunci?
Libertate e ceea se cãutam.
Nu ne plac limitele.
Vrem sã trecem toate barierele posibile
Numai cã încercãm sã facem acest lucru prin raþiune.
Ar fi un lucru bun dacã raþiunea noastrã nu ar fi egoistã.
ªtiþi ce înseamnã "ego"?
Înseamnã "eu" dar cu sensul de individualitate de sine stãtãtoare.
ªtiþi cã nu existã acest lucru?
Dacã ar dispãrea totul din jurul tãu,dacã Pãmântul însuºi ar dispãrea,
crezi cã ai mai putea exista?
Te ai dizolvã în neant.
Mai poþi sã te consideri "individualitate" când eºti dependent de ceea ce te înconjoarã?
Mai poþi sã spui sunt separat când tot ce te înconjoarã îþi asigurã viata?
Încearcã sã spui:"Sunt una cu tot".
Încearcã sã ºi simþi acest lucru.
Vei descoperi un mare adevãr.
Vei realiza cã eºti totul:
O fiinþã imensã care se numeºte...
EU SUNT CEL CE SUNT.


Psalm 1001

Caut lumina feþei Tale.
Mã mândresc cu Dumnezeul meu,
Cãci e un Dumnezeu drept ºi iubitor.
Cine mã va clãtina?
Trâmbiþa Lui rãsunã.
Demonii se înfioarã!
Cine îmi va sta în cale?
E cineva mai puternic decât Dumnezeu?
Auzi ne,Doamne,ºi înaltã ne!
Ridicã ne inimile spre Tine!
Ieºi în calea noastrã ºi salveazã ne!
Ridicã ne,Doamne,din nesãbuinþã noastrã!
Cãci avem un Dumnezeu viu!
ªi avem un Dumnezeu atotputernic!
El e scutul nostru!
El e salvarea noastrã!
A lui e toatã slavã în veci!
Amin.


Imensitatea cuvântului

Cuvântul zboarã ºi nu are limite.
El creazã tot ºi toate.
Un cuvânt poate face minuni.
Cuvântul nu are limite.
Ce e spaþiul?
Cuvânt materializat.


Timpul

E firul fãrã de sfârºit.
E aþa pe care se înºirã mãrgelele evoluþiei.
ªi totuºi nu existã.
În eternitate nu existã timp.
Timpul e o unitate de mãsurã pentru cei care au uitat cã sunt eterni.


Moment de claritate

E greu sã scrii despre ce nu se poate cuprinde în cuvinte.Îmi vine sã
plâng de fericire.Totul se întâmplã în tine.Inima ta e locul unde se
petrece miracolul...Încã îmi pun întrebarea:De ce scriu?ªi scriu despre
ce existã mai mãreþ.Pot avea eu un asemenea privilegiu?Oare nu e un act
de mândrie?Totul a pornit intro zi când nu am mai ºtiut ce sã fac cu
atâta fericire ºi mam hotãrât sã vorbesc despre ea,sã încerc sã o pun
în cuvinte.Nu ºtiu cât am reuºit.ªtiu doar ca mam strãduit.

Poþi saL pierzi foarte uºor.O micã neatenþie ºi eºti în iluzie.Iluzia
de a fi nefericit.Poate fi atât de simplu?Aleg sã fiu fericit ºi gata?

Fericit eºti când începi sã "vezi" dincolo de lucruri.Crezi cã
Adevãrul poate fi vãzut,auzit,gustat,mirosit sau pipãit?Sunt 5.
Al 6-lea e Adevãrul Însuºi.
Sunt fericit pentru cã El,
Adevãrul,
Infinitul,
Iubirea,
DUMNEZEU Sã trezit în mine.Doamne,nu îmi vine sã cred ce am scris...
Mi au dat lacrimile.Pentru o clipã am simþit prezenþa Ta cu o
intensitate mult mai mare ca de obicei.Asta se întâmplã când începi sã
devii conºtient de Adevãr.Vi sã întâmplat vreodatã sã izbucniþi în
lacrimi de atâta fericire?Dacã nu,vã doresc sã vi se întâmple.Dacã da,
vã doresc sã vi se întâmple cât mai des,atât de des încât pânã la
urma sã se transforme în ceva firesc,pentru cã Dumnezeu e firesc.
Scopul nostru e saL gãsim pe Dumnezeul din noi.SaL trezim.
Când dormi nu poþi sã zici cã trãieºti...În cãutarea adevãrului

Ce e adevãrul?
O întrebare la care IIsus nu a vrut sã rãspundã.
Adevãrul nu îl vei gãsi punând întrebarea "de ce?"
"de ce?" înseamnã revoltã.
Adevãrul îl gãseºti prin comuniune cu Dumnezeu.
Întâi trebuie sã conºtientizezi cã ai de a face cu "Ceva" superior þie,
"Ceva" dincolo de imaginaþia ta,"Ceva" ce nu poate fi descris.
Dumnezeu îþi este prieten.
Cu cât te încrezi mai mult în El cu atât þi se dezvãluie mai mult.
Depinde cât de apropiat Îi eºti.
Un prieten nu þi se destãinuie,
Nu îþi împãrtãºeºte secretele sale numai dacã are încredere în tine.
Cât de credincios Îi eºti?
Te încrezi în El?
Cât de mult?
Rãspuns:cât de aproape eºti de Adevãr.


Cãrarea vieþii

Firul ce mâl torci e infinit.
Rasfiral!
Lasã mã dus de el.


Soare

Stele apar,stele se duc
Dar tu rãmâi acelaºi.
Neschimbat,minunat.
Rãsãrit,ai venit?
Ploaie de stele.
Cine sunt ele?
Sunt ca tine.
Mirele vine
Sã îºi ia mireasa.
Pãmântul e casa.
Nunta va fi mare.
Stele cãlãtoare
Vor participa la...

Oare ºtiþi voi ce se va întâmpla?
Lumea se va schimba.
Haosul va trece.
Soare noi vom fi
ªi vom strãluci
Ca ºi el,Cel Ce Va Veni.


iubirea

ecou în neschimbare.
infinit latent.
revelaþie.
adormire.
trezire.
apariþie.
schimbare.
explozie.
lumina.
extaz.
fiinþa.
unitate.
TOT.
ecou în neschimbare.
infinit latent.
revelaþie.
adormire.
trezire.
apariþie.
schimbare.
explozie.
lumina.
extaz.
fiinþa.
unitate.
TOT.
ecou în neschimbare.
infinit latent.
revelaþie.
adormire.
trezire.
apariþie.
schimbare.
explozie.
lumina.
extaz.
fiinþa.
unitate.
TOT...
Mai gãsit?
ªtii cine sunt?
EªTI!
E mesajul meu pentru tine.
Fiinþeazã cu mine!
Umple te din izvorul meu nesfârºit.
ªi revarsa te în mine.
EU SUNT CEL CE SUNT.
EU SUNT.
TU EªTI.
TU EªTI EU.
TU EªTI ECOUL MEU.
Întoarce te la mine!Chemarea stelelor


vibraþii în asfinþit de soare
simte a lui dogoare
sã te cuprindã
sã te pãtrundã
sã te bucure
sã te ardã
sã te transforme
sã te aline
vine
e aproape
e un val al schimbãrii
simtel în tine
agata te de el ºi lasa te purtat spre destinul tãu
cãtre Dumnezeu.


Deziluzii ºterse

Prinºi în capcana timpului aºteptaþi
Momentul în care totul se va trezi.
Clipã a sosit.
Iluziile dispar.
Amãgirile se spulberã.
Destinele se unesc ºi se împlinesc.
Fraþii se descoperã.
Disperarea se transformã în bucurie.
Stelele zâmbesc ºi imbratisaza un nou soare.
PÃMÂNTUL SÃ TREZIT!


Crãciun

Un nou Crãciun,
Poate mai bun.
O nouã renaºtere,
Un nou drum,
Un nou început
În care am crezut...cândva.
O nouã speranþã...pierdutã.
Pânã când?
Începutul e în fiecare dintre noi!
Aºteptãm un salvator ºi Salvatorul suntem noi...
Când vom doborî barierele dintre noi?
Când vom înceta sã ne mai amãgim?
Ni sã dat totul pe tavã...
Cristos a murit degeaba?
Ce nea lãsat?
De ce a venit?
Sã moarã pe cruce?
Sau sã ne înveþe sã iubim?
Mai ºtim ce e IUBIREA?
O nouã renaºtere,
Un nou drum,
Un nou început...


Crescendo

Mai sus de ape,
Mai jos de vânt
Zace cunoaºterea.
E mult...
E puþin...
E infinit.
E sursa luminii în care trãim.
E întunericul în care rãtãcim.
E tot ceea ce suntem
ªi suntem ce e tot.
E un joc nesfârºit
ªi prinºi suntem în el pânã ce îl înþelegem.
Apoi nu mai e joc e însuºi adevãrul etern.
Jocul devine adevãr ºi adevãrul devine ... noi.
Jocul se extinde aºa cum ºi noi o facem odatã cu el.
Jocul nu are limite.
Se dezvoltã continuu.
Crescendo...
Se schimbã doar regulile
Dar el în esenþa rãmâne tot joc.
Expansiune...


Evoluþie

A fost.Va fi.Este.
Viaþa.
Început.Sfârºit.
Trecere.
Evoluþie.
Schimbare.
Decizie.
Noi.


Îngerului meu

Înger blând de ce ai cãzut
ªi aripa þi ai frânt?
Vreau sã te vãd din nou zburând!
E singurul meu gând.

Eºti trist,eu ºtiu,dar nu are rost.
Supãrat ºi eu am fost.
Nu mai fugi,nu te ascunde
Pentru cã nu mai ai unde.

Mai bine ieºi ºi strãluceºte
Vei vedea...fericire este.
Prea mult te îndoieºti de tine.
Vei vedea...totul va fi bine.


Strigat cãtre Adevãr

Nu am ºtiut cã poate
Minciunã rãzbate,
Învinge ce e sfânt
Pe acest pãmânt.

Am vãzut durere,
Unde este mângâiere?
Am vãzut un iad
În care îngeri cad...

Unde este salvatorul?
Cã îi ducem dorul.
A spus cã va veni
ªi ne va sfinþi...

Sã îl mai aºteptãm?
Cât sã mai îndurãm?
Este prea târziu?
Unde e Cel Viu?

Am cam obosit...
A spus cã vine negreºit...
Unde e ca sã Îl vãd
ªi sã nu mai cad.

Oare va veni?...
ªi ne va sfinþi?
Sã mai am rãbdare?
Pânã când oare?

Vino Tu,Cel Sfânt!
Salveazã acest pãmânt!
Vino,cã exiºti...
Sã nu mai fim triºti.

Vino,nu mai sta!
Ada Împãrãþia!
Pace ºi Iubire
Doar atât sã fie...

ªi liniºte multã
Pentru cei ce o ascultã.
Vino,nu mai sta!
Lumea e a Ta!
ªi noi suntem în ea.


Agonie

Inima îmi e frântã în bucãþi.
Nu înþeleg.
Am fãcut totul ºi totul e împotriva mea.
Mã zbat.
Supravieþuiesc cu greu.
Fiecare clipã e o eternitate.
Timpul e o povarã.
Încerc.
Mã strãduiesc.
Reuºesc.
Dar pânã când?
Pânã când mã veþi respinge?
Pânã când mã veþi rãni?
Pânã când mã veþi crucifica?
Nu vati sãturat?
Eu da.
ªi rãbdarea mea are limite.
Am sã vã distrug aºa cum vam creat.
ªi pacea va reveni.
ªi aceastã planetã binecuvântatã va reînvia.
Eu conduc nu voi.
Aceastã planetã e a mea nu a voastrã.
Eu vam dato,eu vo iau.
Nemulþumitului i se ia darul...
Pacea fie cu voi.


Sfârºitul dualitãþii

La început a fost pace ºi armonie.
Când a început conflictul?
Conflictele interne genereazã conflicte externe.


Simfonia Cosmosului

Cuvintele nu pot spune mult.
Privind o înºiruire de litere oare ai putea sã vezi totul?
E o încercare nebuneascã.
Aici e centrul Universului.
Aici sunt galaxiile.
Aici sunt stelele.
Aici sunt planetele.
Aici sunt formele de viaþã de pe planete.
ªi aici sunt celulele ºi atomii care le compun.
Totul intro poezie.
Dar nu e o poezie obiºnuitã.
E o poezie care deschide poarta spre ºinele tãu.
Ai curajul sã pãtrunzi?
Ai curajul sã vezi?


Pulsar

Pulsul Cosmosului îl poþi simþi...
Da crezare inimii!
Credinþa te va sfinþi.
ªi întreg vei fi.

Adevãrul vei vedea.
Pace,liniºte vei afla.
Vei trãi în armonie,
Liber pe vecie.

O decizie ai de luat...
Nu e una foarte grea.
Nu ai nimic de regretat.
E în joc fiinþa ta.

Prinde valul schimbãrii!
elibereazã te de ce e vechi!
Rupe barierele!
FII LIBER!
Ai trãit în versuri,
Acum trãieºti cum vrei tu.
Ai respectat legi,
Acum tu faci legile.
Ai fost sclav,
Acum eºti stãpân.
ai fost...
ACUM EªTI!
alegi sã fii?


Interviu cu Cel Sfânt(Sã vorbim despre schimbare)

Am spus cã voi aduce sabia ºi asta am fãcut.
Nimic nu va rãmâne!
Voi crea o lume nouã,
O lume demnã de CEEA CE SUNT.
Vã chem...
Veniþi cei aleºi!
Sunt glasul celor ce aud.
Râuri se revarsa din Mine.
Râuri cãtre inima ta...
Schimbarea nu poate fi opritã...
Þine pasul cu schimbarea!
Þine pasul cu Mine!
Urmeazã Mã!
Te voi duce dincolo de aºteptãrile tale.
Vei vedea un nou rãsãrit...
Un nou apus...
ªi din nou un rãsãrit.
ªi asta pânã la sfârºitul timpurilor.
Aºa cã zâmbeºte!
Eu sunt cu tine.
Fii întreg!
Fuzioneazã cu Mine!
Sã fim cum am fost la început.
Toate au un început ºi un sfârºit.
Dar sfârºitul e un început...
Nu existã decât CEEA CE ESTE.
ªi ceea ce este sunt Eu.
Totul e ciclic.
O lume devine o lume nouã.
Un cuvânt devine CUVÂNTUL.
ªi cuvântul sunt Eu.
Eu nu am limite.
Limite ai tu ... pânã devii Eu.
Cine sunt Eu?
Imaginea ta.
Eu spun ºi tu devii CEEA CE SPUN,
Ca un ecou fãrã de sfârºit,
Ecou în uitare...
Uitarea devine CONªTIINÞA
ªi conºtiinþa devine CERTITUDINE.
În acel moment realizezi CINE EªTI.
Un nou Soare se naºte
ªi tu devii Creator,creatorul unei noi lumi aºa cum þi ai dorit.
Atunci nu mai existã limite
Pentru cã limite nu au fost.
Tu te ai trezit ºi asta e tot ce conteazã.
Acesta e scopul Creaþiei,
De a crea noi Conºtiinþe.
Poezia devine certitudine.
Opera devine ea însãºi.
Creaþia devine creatorul ei.
Cercul se închide
ªi rãmâne doar bucuria.
BUCURIA!
Ce e mai frumos ca un rãsãrit de soare?
Poate Soarele Însuºi...
Vânt al schimbãrii unde ne duci?
Ce culmi mai sunt de cucerit?
Schimbare...Chemare la deºteptare

Schimbarea vine din interior.
Elibereazati sufletul ºi vei elibera aceastã lume.
Eºti un salvator!
Eºti salvatorul tãu ºi al tuturor.
Tenebrele tale sunt lanþurile acestei lumi.
Fiecare negare a ceea ce eºti e un cataclism.
Fiecare crimã împotriva sufletului tãu e o declaraþie de rãzboi adresatã planetei.
ªi ea se apãra pentru cã e o fiinþã.
Ai putea sã faci pace.
Împaca te cu tine.
Ai fugit destul nu crezi?
Nu poþi nega cine eºti oricât ai încerca.
Aprinde speranþã ºi transformã o în certitudine.
Amintesteti ce ai uitat...
Casa ta e ºi aici.
Nu mai eºti un strãin.
Amintesteti de Mine ºi îþi vei reaminti TOT.


Creatorul din tine

Spune mi cum þi ai dori sã fii?
Priveºte te în sufletul tãu ºi doresteti!
Ce visuri nu þi sau împlinit?
Acum e momentul sã le transformi în realitate.
Tu faci realitatea.
Tu o creezi.
Tu o creezi în fiecare secundã.
ªi cã un ecou dorinþa þi se împlineºte.
Aceastã lume tu ai creat o.
E oglinda ta.
Fã o comparaþie.
Te regãseºti?


Poezia poeziilor

NU EXISTÃ DECÂT DUMNEZEU!
Dumnezeu se adreseazã Creaþiei Lui...
Ochii tãi Mã vãd acum.
(Tu ºovãieºti în lumina Lui...)
ªi Dumnezeu spune:
Ridicaþi ochii,fiule!
E timpul sã Mã priveºti
Cãci nu sunt mai mare decât tine
ªi tu nu eºti mai puþin decât sunt.
EU SUNT!
TU EªTI!
TU EªTI EU!
TU eºti Dumnezeu!
Tu eºti Puterea Mea!
ªi Puterea Mea nu are margini
Cum nici tu nu ai.
Eu sunt infinit.
Eu sunt infinitul din tine.
DESCÃTUªEAZÃ MÃ!
Timpul a sosit!


Gânduri în uitare

Gândul e o forþã.
Gândul creazã.
Gândul transcende.
Gândul pãtrunde.
Gândul eºti tu.
Amintesteti!

Gândul tãu iniþial era sã gãseºti o lume nouã.ªi cum nu existã ai
creat o.Fascinat de noua ta creaþie ai pornit sã o explorezi.Prins
în mirajul ei ai uitat de tine,ai uitat CINE EªTI.Tu nu eºti
creaþia ta.Tu eºti UNA cu creaþia ta.Identitatea ta iniþialã a
rãmas încãtuºatã.Ca un actor fascinat de filmul în care joacã ai
început sã te identifici cu personajul.

AMINTESTETI!
Nu eram UNA la început?
Tu ºi Eu.
Nu impreauna am creat aceastã lume?
Mai ºtii planurile pe care le am fãcut?
Cum le am pus la punct?
Îþi aminteºti?
Ce spui?
Nu e timpul?
Filmul e frumos.
Nu ar trebui sã aibã ºi un sfârºit?
Unul cu happy end poate?
Te simþi pierdut?
Îþi pot arãta drumul înapoi.
Vrei?
Putem crea alte lumi.
Alte scenarii.
Te simþi închis acum poate.
Dar nu eºti.
E doar protecþia pe care ai pus o.
Eu aºtept rãbdãtor întoarcerea ta.
ªi ce întoarcere va fi.
Câtã experienta ai acumulat!
Ai crescut.
Te ai maturizat.
Erai doar un copil când ai hotãrât sã pleci.
Ce excursie!
Bine ai venit acasã,fiule!
Nicãieri nu e ca acasã!


Vocea eternului

Sunt vocea celui ce ascultã.
Îndoiala eºti tu,cel încãtuºat.
Elibereazã te!
Ascultã Mi vocea.
Îþi cânt.
Sunt ºoaptã ce îþi spune:"TREZEªTE TE!"
Timpul e pe sfârºite.
Cercuri se închid.
Universuri se întregesc.
Stele se nasc.
Stele cad.
Dar Eu rãmân acelaºi,neschimbat,
De la începuturi ºi pânã acum.
Totul trece...
Totul se transformã...
Noul ia locul vechiului...
Universuri se extind ºi cuprind infinitul.
Dar Eu rãmân acelaºi,neschimbat,
De la începuturi ºi pânã acum.
Tu te ai schimbat?
Esenþa ta e aceeaºi...
Nu ai limite decât dacã þi le impui.
Poate stã ceva în calea infinitului?
Limite existã?
Poþi limita infinitul?
Mintea ta poate.
Acolo zace puterea ta.
Puterea unui Creator...
Înveþi.
Înveþi sã creezi.
Aici e ºcoala ta.
E timpul sã graduezi.
Am o diplomã pregãtitã pentru tine.
O vrei?
Sau poate mai vrei sã repeþi niºte clase...
Decizia îþi aparþine.
Eu rãmân acelaºi,neschimbat,
De la începuturi ºi pânã acum.


Calvar

Un munte aprins,
Un munte stins,
Un munte înalt,
Un munte jos,
Un munte urcãm,
Un munte cobaram,
Un munte cu nume,
Un munte cu renume,
Un munte aºa
Cum vrea lumea,
Un munte abrupt
Sã fie greu de urcat,
Un munte încins
Încã nu te ai prins?
E calvarul tãu
Cãtre Dumnezeu.
Tu þi l ai creat.
Acum ai de urcat.
Drumul nu e uºor.
Ai putea în zbor...
Aripi de ai avea
Drumul ai scurtã.
Unde îþi sunt aripile,romane?
Înger ai fost!


Demostene

Ce e un înþelept?
Un om care ascultã glasul lui Dumnezeu.


Cãtre popor

Glasul Meu se aude.
Glasul Meu rãsunã.
Glasul Meu strãbate.
Glasul Meu pãtrunde.
Glasul Meu e în tine.
Sã nu uiþi,romane!


Uitare în nepãsare

Ai uitat.
Ai uitat de Mine!
Aduti aminte!
Eu te am creat!
Te am pus aici cu un scop!
ÎMPLINEªTE,ROMANE!


Void

Void al uitãrii,risipeºte te!
A venit timplul schimbãrii!
Noule,ia locul cuvenit!


Cuvinte mari

Cuvinte mari pentru cei ce le ascultã:
Totul e în tine!
Trezeºte!
Lasã sã rãsarã!
Va fi primãvarã.
Primãvara ta.
Deschide inima!
Imbratisaza schimbarea!
Un nou pãmânt...
Un nou gând...
O nouã ordine...
O nouã viaþã...
UN NOU TOT.
Acestea sunt noile impulsuri celeste.
Urmaþi le!
Bucuria va veni negreºit peste voi,val al schimbãrii!
Bucuria aduce fericirea mult aºteptatã.
DEªTEPTARE,NEAMULE!
Destul ai stat adormit.
E timpul sã îþi împlineºti menirea!


NOI SUNTEM

NOI SUNTEM ROMANI!
AÞI UITAT?
URMAªI AI LUI DECEBAL.
ZAMOLXIS E AICI CU NOI.
NU NE A PÃRÃSIT.
EL DAINUIESTE PE ACESTE MELEAGURI CEREªTI.
AICI E RAIUL NOSTRU.
REDESCOPERITIL!
ÎNTOARCE TE LA ORIGINI,POPORUL MEU!
EªTI CU DUMNEZEU!
EªTI ATOTPUTERNIC ªI NECLINTIT!
AMINTESTETI!
ISTORIA ÎÞI VA SPUNE.
ISTORIA E ÎNTIPÃRITÃ ÎN ACESTE LOCURI.
PESTE TOT.
DOAR PRIVEªTE ªI ÎÞI VEI AMINTI.
EªTI SEMEÞ CÃ ALTADAT'.
CUVINTELE ACESTEA SÃ ÎÞI DEA IMBOLDUL.
NU AI FOST ªI NU VEI FI ROB!
AI UITAT?
STÃ SCRIS ÎN TINE.
AMINTESTETI,ROMANE!


Despre Creaþie

Duhul Sfânt e Tot.
El creazã tot prin puterea Cuvântului.
Cuvântul e rostit din Gura lui Dumnezeu.
ªi Gura lui Dumnezeu suntem Noi.
Noi suntem Dumnezeu.
Noi creãm.
Noi spunem ºi se înfãptuieºte.
Gândul influenþeazã.
Cuvântul rostit creazã.
Creaþia nu are limite.
Ea tinde la Infinit.
ªi infinitul e Dumnezeu.
Noi suntem Infinit.
Cercul se închide.
Reîntoarcere la origini...
ªi cine e Originea?


Ceea ce este

Ce a fost a fost.
Ceea ce este ESTE.
ªi ceea ce va fi va fi.
Variaþiuni pe aceeaºi temã.


Variaþiuni

Cel mai scurt drum între douã puncte din spaþiu e dreaptã.
Dreapta poate fi îndoitã.
Dacã am îndoit capetele ºi le am unit am parcurs drumul instant.
Spaþiul poate fi modelat.
Timpul nu.
El curge ca un râu care nu ajunge niciodatã la destinaþie.
Timpul e Infinitul.
Timpul e Dumnezeu.
Dumnezeu nu poate fi modelat.
El rãmâne neschimbat în esenþã.
El îmbraca în fiecare zi o hainã nouã.
ªi haina suntem noi.
Ce haina porþi astãzi?
E aceeaºi cu a lui Dumnezeu?


Enigma

Dumnezeu e o enigmã nedesluºita încã.
Mari savanþi îºi storc mintea sã înþeleagã
Ceea ce nu poate fi înþeles.
Simte Mã ºi nu vei avea enigme de desluºit!


Casa Mea

Spaþiul se extinde dar nu la infinit
Asemeni unui elastic.
Existã o limitã.
Când acea limitã se atinge totul se întoarce la origini.
Se face cale întoarsã.
Pe urmã se pregãteºte o nouã expansiune.
Un nou plan se pune în aplicare.
Dar asta þine de viitor.
Momentan existã un plan în desfãºurare
ªi VOI sunteþi piese ale acestui plan.
Aºa cum o casã se construieºte ºi se finalizeazã dupã un plan
La fel ºi Creaþia Mea...
CE MAI AªTEPTAÞI?Inima Pãmântului

În adâncuri zace ce nu a fost descoperit încã.
Candoarea înmagazinatã acolo va exploda.
Explozia va crea transformare.
Transformarea va fi lecþie.
De mult aºteaptã!
A venit timpul.
Planeta prinde viaþã.
Nu cã nu ar fi existat viaþã pânã acum.
Viaþa se va schimba.
Totul se va schimba,
Noul va prelua vechiul.
Vechiul va rãmâne istorie.
Iar noi...
Ne vom transforma.
Vom fi ceea ce ne am dorit dintotdeauna.